A kwaliteit producten
Groot assortiment
Eenvoudige montage
24/7 bereikbaar

Algemene voorwaarden

Op al onze verkopen gelden de onderstaande leverings - en betalingsvoorwaarden.

 

Algemeen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Glasfoliemagazijn.

Door het plaatsen van een order erkent de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die aan Glasfoliemagazijn een opdracht verstrekt.

Glasfoliemagazijn erkent de opdracht ontvangen te hebben en te zullen uitvoeren, zodra de betaling ontvangen is.

 

Prijzen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aan drukfouten, vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

 

Uitvoering van een opdracht.

Alle goederen worden zo snel mogelijk  uitgeleverd.

Overschrijding van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

 

Reclames en garanties .

Reclames inzake de geleverde goederen behoren  binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Glasfoliemagazijn te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt  mogelijke aanspraak op garantie. Indien Glasfoliemagazijn een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen respectievelijk nieuw leveren. De garantie vervalt, indien de gekochte artikelen zonder voorafgaande toestemming van Glasfoliemagazijn door derden worden veranderd of gerepareerd. Kleuren van artikelen geleverd door Glasfoliemagazijn kunnen afwijken van de weergegeven kleuren op de website. Geleverde  producten kunnen slechts geruild worden na toestemming van Glasfoliemagazijn.

Onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele terugzending van goederen  dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon.

 

Aansprakelijkheid.

Glasfoliemagazijn draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld.

Glasfoliemagazijn zal in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van Glasfoliemagazijn, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

Geschillen.

Op alle overeenkomsten en transacties van Glasfoliemagazijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die partijen niet in goed overleg kunnen oplossen, hoe ook genaamd, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Maastricht, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

PROFESSIONELE RAAMFOLIE VOOR BEDRIJVEN EN CONSUMENTEN.

Wij leveren het merk REFLECTIV, deze folie is voor iedereen heel simpel te monteren met een zeer mooi resultaat! Bekijk de montage film.

Gereedschappen en producten voor de perfecte montage

Wij leveren alle soorten gereedschappen en producten om de glasfolie mooi en makkelijk te monteren.

Gratis bezorgen

vanaf € 150,- excl.btw

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.